Bucuresti:   0752 600 422   0755 600 433
Timisoara:   0755 242 281   0712 270 147

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal detaliaza categoriile de date cu caracter personal pe care RUSPINHOMES.R.L., cu sediul în str. Grigore Ureche nr.7, Casa cu Absida, mun. Iasi, jud. Iasi, CIF RO 37347794(„Operatorul”) le proceseaza, metodele si scopurile de colectare a acestor categorii de date cu caracter personal, conditiile in care operatorul de date poate dezvalui acele categorii de date cu caracter personal catre alte persoane, care sunt drepturile dumneavoastra ca persoane vizate si modul in care puteti exercita aceste drepturi.

Operatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei europene si nationale privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46 / CE („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”).

       I.               Categorii de date cu caracter personal prelucrate, categorii de presoane vizate, temeiuri juridice și scopurile de prelucrarea a datelor

1.1.   În vederea încheierii și executării Contractului, în scopul facturării serviciilor oferite de Operator și a plății acestora, pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului, acesta va prelucra datele dvs. personale relevante, cum ar fi:

  • datele de contact și identificare: numele, prenumele, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon;
  • informații privind contul bancar;
  • informații privind livrarea și montajul produselor: locația de livrare, date de contact pentru livrare;
  • imaginile video cu persoane colectate de camerele video, inclusiv cu comportamentele acestora;
  • asocierile dintre imagini şi capturi, pe de o parte, şi alte date cu caracter personal ale persoanelor vizate, în cazul unor incidente de securitate fizică.

1.2.  De asemenea, putem să colectăm informații de la dvs. prin mai multe mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la apeluri telefonice, camere de supraveghere montate în incintele magazinelor noastre, contacte cu departamentul de servicii clienți, website-uri și alte surse, inclusiv parteneri de afaceri și furnizori de servicii terți.

1.3.  În cazul în care transmiteți Operatorului orice date cu caracter personal aparținând/referitoare la orice altă persoană fizică, care nu este parte a acestui contract, vă asumați că ați informat și ați obținut acordul expres pentru divulgarea acestor date către Operator. 

1.4.  Astfel, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate doar dacă: prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, în vederea respectării unei obligații legale a Operatorului, în temeiul consimțământului dumneavoastră expres și liber exprimat, dacă este cazul, în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț;

1.5.  Operatorul va prelucra datele dumneavoastră în vederea:

·gestionării oricărei cereri venite din partea dumneavoastră;

·derulării relației contractuale;

·respectării obligatiilor legale ale Operatorului (de exemplu: obligații de raportare către autoritățile fiscale);

·monitorizării accesului persoanelor în sediile sale, al asigurării securității spațiilor și bunurilor sediilor sale, precum și al siguranței persoanelor aflate în sedii.

·gestionării oricăror solicitări venite din partea autoritătilor;

II.       Dezvăluirea datelor dumneavoastră către terțe părți

2.1.     Operatorul poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părti cum ar fi:

·consultanți, experți sau parteneri externi ai Operatorului care oferă asistență societății (de ex. avocați externi)

·Autoritati publice, instanțe judecătorești sau arbitrale,

·furnizori de servicii: Operatorul poate contracta furnizori de servicii, agenti sau antreprenori care sa il asiste in furnizarea serviciilor sale,spre exemplu in vederea realizarii livarii si a montajului produselor.

III.    Drepturile persoanelor vizate

3.1.     Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

·dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

·dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

·dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

·dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

·dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

·dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în scopurile indicate în prezența, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

·dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

·dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afecteaza în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

3.2.    Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri scrise:

• prin servicii postale, la următoarea adresă: Magazin Ruspin, Bd. Ghencea 126-132, sector 6, Bucuresti, incinta Home Design Mall;

• prin e-mail, la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

IV.    Durata prelucrării datelor dumneavoastră personale

4.1.     Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de derulare a relațiilor contractuale precum și pentru o perioada rezonabilă, după încheierea relațiilor contractuale, în vederea respectării obligaților legale ale Operatorului sau pentru protejarea intereselor sale legitime.

4.2.    Operatorul va păstra datele cu caracter personal atat timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului de prelucrare a acestor date.

4.3.    Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

V.       Siguranța datelor dumneavoastră personale

5.1.     Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau controlul său prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat, colectarea, utilizarea, divulgarea, copierea, modificarea sau ștergerea, precum și alte riscuri similare.

RuspinHome.md foloseste Cookies pentru imbunatatirea experientei de navigare si pentru a va garanta o functionalitate optima. Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu politica noastra de cookie-uri.
Politica de cookie-uri Ok